Office for Nuclear Regulation

Removal of planning area for Trawsfynydd

27 March, 2015

ONR is pleased to announce that  there are no longer hazards at the Trawsfynydd nuclear licensed site that require it to have a local authority off-site emergency planning area, currently a 1.3km radius area around the site, as defined by the Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001, (REPPIR).

REPPIR require the operators, in this case Magnox Ltd, to assess all of the hazards on the site and submit a report of this assessment to the Office for Nuclear Regulation (ONR). This report, along with any additional information ONR may request, is used to determine the need for, and where appropriate the extent of, the area requiring the local authority to produce an off-site emergency plan.

ONR has concluded that due to progress of decommissioning activities at the site, it is no longer reasonably foreseeable for a radiation emergency to occur at Trawsfynydd.

George Sallit, ONR Deputy Chief Inspector, said: “The announcement that the Trawsfynydd nuclear site no longer requires a REPPIR off-site emergency planning area is a very positive development. It means that ONR is satisfied that members of the public are no longer at risk from a reasonably foreseeable radiation emergency.”

However, Gwynedd Council (GC) and Magnox Ltd still have other general legal duties to protect the public and have emergency arrangements in place. These include:

  • Local authority, emergency services and health bodies have duties under the Civil Contingencies Act
  • The operator has duties under the Health and Safety at Work Act and specific duties relating to emergency arrangements and contingency planning under nuclear site licence conditions, and the Ionising Radiations Regulations

A copy of the project assessment report (PAR), which gives the details of how the decision was reached, is available on the ONR website.


ONR yn cyhoeddi diddymu ardal cynllunio argyfwng oddi ar y safle ar gyfer safle Trawsfynydd

Mae’n bleser gan yr ONR gyhoeddi nad oes yna bellach beryglon yn safle trwyddedig niwclear Trawsfynydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt gael ardal gynllunio argyfwng awdurdod lleol oddi ar y safle, ar hyn o bryd yn radiws o 1.3 km o amgylch y safle, fel y diffiniwyd gan y Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfyngau a Gwybodaeth i’r Cyhoedd) 2001 (REPPIR).

Mae REPPIR yn gofyn i’r gweithredwr, yn yr achos hwn Magnox Cyf, asesu’r holl beryglon ar y safle a chyflwyno adroddiad o’r asesiad hwn i’r Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR). Defnyddir yr adroddiad hwn, ynghyd ag unrhyw wybodaeth atodol y bydd yr ONR yn gofyn amdani, i bennu’r angen, a ble fo’n briodol ehangder yr ardal sy’n ofynnol, i’r awdurdod lleol gynhyrchu cynllun argyfwng oddi ar y safle.

Mae’r ONR wedi casglu oherwydd cynnydd gweithgareddau datgomisiynu ar y safle, nad yw bellach yn rhesymol ragweladwy i argyfwng ymbelydredd ddigwydd yn Nhrawsfynydd.

Meddai George Sallit, Dirprwy Brif Arolygydd yr ONR: “Mae’r cyhoeddiad nad yw safle niwclear Trawsfynydd bellach angen ardal gynllunio argyfwng REPPIR oddi ar y safle yn ddatblygiad positif iawn. Mae’n golygu fod yr ONR yn fodlon nad yw’r cyhoedd bellach dan risg o argyfwng ymbelydredd rhesymol ragweladwy.”

Fodd bynnag, mae gan Gyngor Gwynedd a Magnox Cyf ddyletswyddau cyfreithiol cyffredinol eraill o hyd i ddiogelu’r cyhoedd ac i sefydlu trefniadau argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mae gan awdurdodau lleol, gwasanaethau argyfwng a chyrff iechyd ddyletswyddau dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl
  • Mae gan y gweithredwr ddyletswyddau dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a dyletswyddau penodol yn ymwneud â threfniadau argyfwng a chynllunio at raid dan amodau trwyddedu safle niwclear, a’r Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio

Mae copi o’r adroddiad asesiad prosiect (PAR), sy’n rhoi manylion sut y gwnaethpwyd y penderfyniad, ar gael ar wefan yr ONR.


Homepage image copyright Magnox Limited.