Office for Nuclear Regulation

Ardal gynllunio argyfwng Wylfa wedi’i hadolygu

28 June, 2016

Mae’r Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR) wedi adolygu’r ardal o gwmpas Safle Trwyddedig Niwclear Wylfa lle mae angen cynllunio argyfwng lleol ar gyfer y digwyddiad annhebygol o argyfwng ymbelydredd.

Mae asesiad ONR o’r peryglon ymbelydredd ar y safle a’r risg maent yn ei chyflwyno i’r cyhoedd yn cydnabod bod y risg gyffredinol wedi lleihau mewn gwirionedd ers i’r ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle gael ei diffinio’n wreiddiol. Fodd bynnag, mae maint yr ardal a’r nifer o bobl y tu mewn iddi wedi cynyddu ychydig gan fod ONR wedi gweithredu ei egwyddorion newydd ar gyfer penderfyniadau .

Mae’n ofynnol i ONR wneud y penderfyniadau hyn o dan y Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 (REPPIR).

Mae’n ofynnol i’r awdurdod lleol arweiniol (yn yr achos hwn Cyngor Sir Ynys Môn (IACC), gael cynllun argyfwng yn ei le ar gyfer yr ardal adolygedig er mwyn gwarchod y cyhoedd.

Cynyddwyd yr ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle o ran faint o gylch â radiws o 1.6 km o ganol y safle, i ardal newydd a ddiffinir gan ONR. Bydd hyn yn caniatáu i’r awdurdod lleol ddatblygu cynllun gwell a fydd yn arwain at fwy o ddiogelwch i’r cyhoedd.

Meddai Donald Urquhart, Cyfarwyddwr Rhaglen ONR: “Mae asesiad diweddar ONR o’r risgiau a pheryglon ymbelydredd i’r cyhoedd o Safle Trwyddedig Niwclear Wylfa yn cadarnhau, fel y disgwyliwyd, bod y risgiau ymbelydredd cyffredinol i’r cyhoedd o’r safle wedi lleihau ers i’r adweithydd roi’r gorau i weithredu ym mis Rhagfyr 2015. Fodd bynnag, mae’r asesiad hwn yn cadarnhau bod argyfwng ymbelydredd yn dal yn bosibl yn ystod cyfnod datlenwi ei gylch oes a felly bydd y gofynion statudol ar gyfer ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle’n aros yn eu lle.

Gan ddilyn ein hegwyddorion adolygedig ar gyfer diffinio ardaloedd cynllunio argyfwng oddi ar y safle, mae arolygwyr ONR wedi asesu gwerthusiad manwl Magnox Cyf o’r peryglon ymbelydredd cyfredol ar y safle ac wedi gweithio gyda chynllunwyr argyfwng Cyngor Sir Ynys Môn i sicrhau bod arfer dda bresennol ac ystyriaethau ymarferol sy’n berthnasol i faint yr ardal wedi’u cymryd i gyfrif. Y canlyniad, gan ymgorffori diogelwch gwell i’r cyhoedd, yw ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle REPPIR adolygedig sydd ychydig yn fwy na’r ardal flaenorol, ac yn arbennig sydd erbyn hyn yn galw am ystyriaeth o’r holl breswylwyr sy’n byw yn Nhregele a Chemaes.

Gan nad yw’r adweithydd yn gweithredu bellach, nid yw tabledi potasiwm ïodad yn wrthfesur angenrheidiol bellach yng nghyffiniau’r safle. Bydd Magnox Cyf, ar ran y Cyngor, yn ysgrifennu at breswylwyr y dosbarthwyd y tabledi iddynt o’r blaen er mwyn hwyluso’r broses o’u tynnu’n ôl ac esbonio’r newid hwn. Hefyd bydd y llythyr yn amlinellu y caiff newidiadau ychwanegol i’r cynllun argyfwng oddi ar y safle eu gwneud o ganlyniad i’r ffaith bod ONR wedi ail-benderfynu’r ardal”.

Erbyn hyn mae’r ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle a gwybodaeth flaenorol yn ardal o dir a ddiffinir gan nodweddion daearyddol a leolir oddeutu 1 2.5 km o ganol safle trwyddedig Wylfa. Mae’n cynnwys pentrefi Tregele a Chemaes, ac ardal hirsgwar tua’r môr sy’n cychwyn ar y pwyntiau lle mae ardal y tir yn cyrraedd yr arfordir, ac yn ymestyn tua’r gogledd am oddeutu 1 km allan tua’r môr.

Mae ONR wedi ysgrifennu at IACC a’r gweithredwyr i’w hysbysu o’r penderfyniad. Bydd y Cyngor yn adolygu eu cynllun argyfwng oddi ar y safle trwy ymgynghori ag ymatebwyr argyfwng eraill er mwyn sicrhau bod trefniadau priodol yn eu lle drwy gydol yr ardal newydd. Mae REPPIR yn mynnu bod y Cyngor yn adolygu eu cynllun argyfwng oddi ar y safle o fewn chwe mis o ddyddiad y penderfyniad (neu gyfnod hwy fel y gall ONR ei gytuno mewn ysgrifen).

Mae copi o’r Adroddiad Asesu’r Prosiect (PAR), sy’n rhoi’r manylion ynghylch sut mae’r penderfyniad wedi’i gyrraedd, ar gael yn (mewnosodwch ddolen i’r wefan) ac anfonwyd copi o’r llythyrau i’r IACC a Magnox CyfLtd. (mewnosodwch ddolenni).