Office for Nuclear Regulation

Wylfa – Inspection ID: 22-015

 • Site: Wylfa
 • IR number: 22-015
 • Date: May 2022
 • LC numbers: N/A

Executive summary

Purpose of Intervention

ONR undertook this inspection to examine Magnox Limited’s arrangements for compliance with the Ionising Radiations Regulations 2017 (IRR17) for controlling exposures at the Magnox Limited Wylfa site. This was one of a series of routine planned IRR17 inspections for 2022/23 in support of ONR’s Decommissioning Fuel and Waste (DFW) sub-division strategy (2020/261871) and DFW Inspection planning guidance (2020/917).

Interventions Carried Out by ONR

ONR inspected the Magnox Limited Wylfa site against the following legislation and relevant good practice (RGP):

 • Ionising Radiation Regulations 2017, its related Approved Code of Practice and Guidance. HSE Publication L121.
 • Nuclear Industry Code of practice on Changeroom Design, Operation and Maintenance (published by the Industry Radiological Protection Co-ordination Group (IRPCG) on behalf of the Nuclear Industry Safety Directors Forum (SDF) in July 2006).

The main provisions of IRR17 require dutyholders to restrict exposures to ionising radiations so far as is reasonably practicable. The focus of this inspection was on the following IRR17 provisions:

 • General principles and procedures (regulations 5 to 13).
 • Arrangements for the management of radiation protection (regulations 14, 15 and 16).
 • Designated areas (regulations 17 to 20).

ONR provided an outline inspection scope (2022/25242) to enable the site to prepare for the inspection. The scope identified topics ONR expected to cover during the inspection and the information required prior to the inspection.

This intervention comprised inspection of facilities on site including locations designated as Radiation Controlled Areas, interviews with staff and a review of documentation provided as evidence of compliance with IRR17.

Key Findings, Inspector’s Opinions and Reasons for Judgements Made

We sampled and reviewed the licensee’s arrangements against the IRR17 provisions listed in paragraph 3, and the implementation of those arrangements at the Wylfa site. Based on the evidence sampled at the time of this inspection, it is our judgement that Wylfa is implementing effective arrangements for compliance with the requirements of IRR17. We also highlighted opportunities for the licensee to improve consistency with published relevant good practice.

Conclusion of Intervention

I judged Wylfa’s implementation of its IRR17 arrangements to be adequate (meet regulatory expectations) in the areas inspected.


Crynodeb gweithredol

Diben Ymyrryd

Cynhaliodd ONR yr arolygiad hwn i archwilio trefniadau Magnox Limited ar gyfer cydymffurfio â Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio 2017 (IRR17) ar gyfer rheoli amlygiadau ar safle Magnox Limited Wylfa. Roedd hwn yn un o gyfres o arolygiadau IRR17 a gynlluniwyd yn rheolaidd ar gyfer 2022/23 i gefnogi strategaeth is-adran Dadgomisiynu Tanwydd a Gwastraff ONR (DFW) (2020/261871) a Chanllawiau cynllunio Arolygiad DFW (2020/917).

Ymyriadau a Gynhaliwyd gan ONR

Arolygodd ONR safle Magnox Limited Wylfa yn ôl y ddeddfwriaeth ganlynol ac arfer da perthnasol (RGP):

 • Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio 2017, ei God Ymarfer a Chanllawiau Cymeradwy cysylltiedig. Cyhoeddiad HSE L121.
 • Cod ymarfer y Diwydiant Niwclear ar Ddylunio, Gweithredu a Chynnal a Chadw’r Ystafell Newid (a gyhoeddwyd gan Grŵp Cydgysylltu Diogelu Radiolegol y Diwydiant (IRPCG) ar ran Fforwm Cyfarwyddwyr Diogelwch y Diwydiant Niwclear (SDF) ym mis Gorffennaf 2006).

Mae prif ddarpariaethau IRR17 yn ei gwneud yn ofynnol i ddeiliaid dyletswydd gyfyngu ar amlygiad i ymbelydredd ïoneiddio i’r graddau y mae hynny’n rhesymol ymarferol. Roedd yr arolygiad hwn yn canolbwyntio ar y darpariaethau IRR17 canlynol:

 • Egwyddorion a gweithdrefnau cyffredinol (rheoliadau 5 i 13).
 • Trefniadau ar gyfer rheoli diogelu ymbelydredd (rheoliadau 14, 15 ac 16).
 • Ardaloedd dynodedig (rheoliadau 17 i 20).

Darparodd ONR gwmpas arolygu amlinellol (2022/25242) i alluogi’r safle i baratoi ar gyfer yr arolygiad. Fe wnaeth y cwmpas nodi pynciau yr oedd ONR yn disgwyl ymdrin â hwy yn ystod yr arolygiad a’r wybodaeth a oedd yn ofynnol cyn yr arolygiad.

Roedd yr ymyrraeth hon yn cynnwys arolygu cyfleusterau ar y safle gan gynnwys lleoliadau a ddynodwyd yn Ardaloedd a Reolir am Ymbelydredd, cyfweliadau â staff ac adolygiad o ddogfennau a ddarparwyd fel tystiolaeth o gydymffurfio ag IRR17.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd a’r Rhesymau dros Ddyfarniadau a Wnaed

Fe wnaethom samplu ac adolygu trefniadau’r trwyddedai yn ôl y darpariaethau IRR17 a restrir ym mharagraff 3, a gweithredu’r trefniadau hynny ar safle’r Wylfa. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a samplwyd ar adeg yr arolygiad hwn, ein barn ni yw bod Wylfa yn gweithredu trefniadau effeithiol ar gyfer cydymffurfio â gofynion IRR17. Fe wnaethom hefyd amlygu cyfleoedd i’r trwyddedai wella cysondeb ag arfer da perthnasol cyhoeddedig.

Casgliad yr Ymyrraeth

Barnais fod y ffordd y mae Wylfa yn gweithredu ei drefniadau IRR17 yn ddigonol (gan fodloni disgwyliadau rheoleiddiol) yn yr ardaloedd a arolygwyd.