Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd – Inspection ID: 50871

 • Date of inspection: December 2022

Executive summary

Aim of inspection

Compliance inspection targeting:

 • Construction (Design and Management) Regulations 2015 (CDM 2015).
 • Licence condition 26 (Control and supervision) compliance inspection.
 • Site life fire safety, including during the design of construction (demolition) activities.

Subject(s) of inspection

 • CDM 15 – Rating: Green
 • Fire (Life Safety) Compliance Inspection – Rating: Green
 • LC 26 – Control and supervision of operations – Rating: Green

Key findings, Inspector’s opinions and reasons for judgement made

This report records the findings of a LC26 (control and supervision of operations), Construction (Design and Management) Regulations 2015, and Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 compliance inspection at Magnox Limited’s (ML) Trawsfynydd site targeting the Safe Store Height Reduction (SSHR) project and SSHR enabling work that included the Capping Roof Phase 2 (CRP2) project. In preparation for this inspection several project related documents and Trawsfynydd’s relevant arrangements were provided at ONR’s request, and which informed ONR’s inspection sample. During the inspection, ONR’s inspectors undertook a walkdown of the SSHR project site and spoke with a limited number of workers on site, including those employed by Magnox and its contractor companies.

LC 26 Control and Supervision of Operations

For this LC26 inspection I targeted contractors delivering activities on behalf of Trawsfynydd and the oversight they are given by Trawsfynydd.  I judged the rating to be GREEN (no formal action) for this topic.

Construction (Design and Management) Regulations 2015 (CDM 2015) (Client/PD/PC duties)

For this CDM 2015 inspection I targeted how Trawsfynydd is discharging its duties including appointment of role/duty holders, provision of information across duty holders, managing health and safety, and the identification and management of risk. I judged the rating to be GREEN (no formal action) for this topic and provided regulatory advice on minor shortfalls identified during this inspection.

Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 (FSO 2005):

For this FSO 2005 inspection I targeted Trawsfynydd’s fire risk assessments and other documents relating to the Safestore buildings. I considered the arrangements made under the FSO 2005 were adequate. I judged the rating to be GREEN (no formal action) for this topic. I did, however, identify a shortfall concerning the PC’s Safestore fire risk assessment and in Trawsfynydd’s supervision and control of the PC’s fire safety arrangements and have raised a Level 4 Regulatory Issue requiring Trawsfynydd to address this.

Conclusion

LC 26 Control and Supervision of Operations:

I judged the rating to be GREEN (no formal action) for this topic

Construction (Design and Management) Regulations 2015 (CDM 2015):

I judged the rating to be GREEN (no formal action) for this topic and provided regulatory advice on minor shortfalls identified during this intervention.

Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 (FSO 2005):

I judged the rating to be GREEN (no formal action) for this topic. I provided regulatory advice on shortfalls identified during this intervention related to Trawsfynydd’s control and supervision of its PC’s safestore FRA, and the FRA, and have raised a regulatory issue (RI-11182) requiring the site to address them.


Pwrpas yr Arolygiad

Arolygiad cydymffurfio’n targedu:

 • Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 (CDM 2015).
 • Arolygiad cydymffurfio Cyflwr trwydded 26 (Rheoli a goruchwylio).
 • Diogelwch tân ar gyfer bywyd y safle, gan gynnwys yn ystod dyluniad gweithgareddau adeiladu (dymchwel).

Pwnc(pynciau) yr Arolygiad

Roedd y gweithgareddau canlynol yn destun yr arolygiad hwn

 • LC 26 – Rheoli a goruchwylio gweithrediadau – Sgôr RAG: Gwyrdd
 • CDM 15 – Sgôr RAG: Gwyrdd
 • Arolygiad Cydymffurfiaeth Tân (Diogelwch Bywyd) – Sgôr RAG: Gwyrdd

Canfyddiadau Allweddol

Mae’r adroddiad hwn yn cofnodi canfyddiadau LC26 (rheoli a goruchwylio gweithrediadau), Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015, a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 arolygiad cydymffurfio yn safle Magnox Limited (ML) Trawsfynydd yn targedu prosiect Lleihau Uchder Storio Diogel (SSHR) a galluogi gwaith SSHR a oedd yn cynnwys prosiect Capio To Cam 2 (CRP2). Wrth baratoi ar gyfer yr arolygiad hwn darparwyd sawl dogfen yn gysylltiedig â’r prosiect a threfniadau perthnasol Trawsfynydd ar gais ONR, ac a lywiodd sampl arolygu ONR. Yn ystod yr arolygiad, cynhaliodd arolygwyr ONR daith gerdded ar safle’r prosiect SSHR a siaradon nhw â nifer cyfyngedig o weithwyr ar y safle, gan gynnwys y rhai a gyflogir gan Magnox a’i gwmnïau contractio.

LC 26 Rheoli a Goruchwylio Gweithrediadau:

Ar gyfer y project LC26 hwn, fe wnes i dargedu contractwyr sy’n darparu gweithgareddau ar ran Trawsfynydd a’r oruchwyliaeth a roddir iddynt gan Drawsfynydd. Dyfarnais fod y sgôr yn WYRDD (dim gweithredu ffurfiol) ar gyfer y pwnc hwn.

Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 (CDM 2015) (Dyletswyddau cleient/PD/PC):

Ar gyfer yr arolygiad CDM 2015 hwn targedais sut mae Trawsfynydd yn cyflawni ei ddyletswyddau, gan gynnwys penodi deiliaid rôl/dyletswydd, darparu gwybodaeth ar draws deiliaid dyletswydd, rheoli iechyd a diogelwch, ac adnabod a rheoli risg. Dyfarnais y sgôr  yn WYRDD (dim camau ffurfiol) ar gyfer y pwnc hwn a rhoddais gyngor rheoleiddiol ar fân ddiffygion a nodwyd yn ystod yr arolygiad hwn.

Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 (FSO 2005):

Ar gyfer yr arolygiad FSO 2005 hwn, targedais asesiadau risg tân Trawsfynydd, a dogfennau eraill yn ymwneud â’r adeiladau Safestore. Ystyriais fod y trefniadau a wnaed o dan yr FSO 2005 yn ddigonol. Dyfarnais fod y sgôr yn WYRDD (dim gweithredu ffurfiol) ar gyfer y pwnc hwn. Fodd bynnag, gwnes i nodi diffyg ynghylch asesiad risg tân Safestore y PC a goruchwyliaeth a rheolaeth Trawsfynydd ar drefniadau diogelwch tân y PC ac rwyf wedi codi Mater Rheoliadol Lefel 4 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Drawsfynydd fynd i’r afael â hyn.

Dyfarniadau a Wnaed

LC 26 Rheoli a Goruchwylio Gweithrediadau:

Dyfarnais fod y sgôr yn WYRDD (dim gweithredu ffurfiol) ar gyfer y pwnc hwn

Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 (CDM 2015):

Dyfarnais fod y sgôr yn WYRDD (dim camau ffurfiol) ar gyfer y pwnc hwn a rhoddais gyngor rheoleiddio ar fân ddiffygion a nodwyd yn ystod yr ymyrraeth hon.

Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 (FSO 2005):

Dyfarnais fod y sgôr yn WYRDD (dim gweithredu ffurfiol) ar gyfer y pwnc hwn. Rhoddais gyngor rheoleiddio ar ddiffygion a nodwyd yn ystod yr ymyrraeth hon sy’n gysylltiedig â rheolaeth a goruchwyliaeth Trawsfynydd o FRA safestore ei PC, a’r FRA, ac rwyf wedi codi mater rheoleiddio (RI-11182) sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r safle fynd i’r afael â nhw.