Office for Nuclear Regulation

Wylfa – Inspection ID: 50858

Executive summary

Date(s) of inspection:

  • January 2023

Aim of inspection

Planned level 1 Regulator Evaluated Demonstration Exercise (REDE), conducted under the requirements of Licence Condition 11 and the Nuclear Industries Security Regulations 2003.

Subject(s) of inspection

  • FSyP 10 – Emergency Preparedness and Response – Rating: Green
  • LC11 – Emergency arrangements – Rating: Green

Key findings, inspector’s opinions and reasons for judgement made

This inspection examined the adequacy of Magnox Limited’s (ML) arrangements and their implementation on the Wylfa site for compliance with Licence Condition 11 (Emergency Arrangements) and inspection series code 300 (Counter Terrorist Exercise (CNS programme only)).  This was conducted under the requirements of the Nuclear Industries Security Regulations 2003 (NISR) and compared with commitments made within Wylfa’s approved Nuclear Site Security Plan, and contingency emergency arrangements made under Licence Condition (LC) 11.

The exercise JACK scenario was agreed with ONR prior to the exercise and provided for a challenging demonstration to test a range of Wylfa’s contingency plans covering safety and security risks.  A timetable of exercise injects was designed to test the ability of the emergency command and control organisation to maintain situational awareness, weigh information to set response priorities, and deliver that response with off-site emergency responders to adequately deal with the emergency scenario and its effects.

While achieving an Adequate (GREEN) rating for the exercise there were several learning opportunities identified.  The site is requested to consider the learning opportunities detailed in this intervention record and address them appropriately.  The site is to provide ONR with a post-exercise report detailing actions being taken to address the learning opportunities identified.

ONR recognised the positive relationship developed by the site with all the external emergency responders and commended their support and participation in exercise JACK.

Conclusion

I am satisfied that this inspection merits an IIS rating GREEN (no formal action) against LC11 and inspection series code 300.  This was a challenging exercise scenario comprising security and safety events which the emergency response team was required to balance when prioritising their actions. A benefit of undertaking a joint safety and security exercise was that it highlighted learning opportunities which will inform Wylfa’s planned emergency exercise programme going forwards.


Crynodeb gweithredol

Ymarfer Arddangos Lefel 1 wedi’i drefnu a Werthuswyd gan y Rheoleiddiwr (REDE), a gynhaliwyd o dan ofynion Amod Trwydded 11 a Rheoliadau Diogelwch Diwydiannau Niwclear 2003.

Pwnc/Pynciau’r Arolygiad

Roedd y gweithgareddau canlynol yn destun yr arolygiad hwn

  • LC11 – Trefniadau mewn argyfwng – Gwyrdd
  • FSyP 10 – Parodrwydd ar gyfer Argyfwng ac Ymateb – Gwyrdd

Prif Ganfyddiadau

Roedd yr arolygiad hwn yn edrych ar ba mor ddigonol oedd trefniadau Magnox Limited (ML) a’u gweithrediad ar safle Wylfa o ran cydymffurfio ag Amod Trwydded 11 (Trefniadau mewn Argyfwng) a’r gyfres arolygiadau cod 300 (Ymarfer Gwrthderfysgaeth (Rhaglen CNS yn Unig)).  Cynhaliwyd hwn o dan ofynion Rheoliadau Diogelwch Diwydiannau Niwclear 2003 (NISR) a’i gymharu ag ymrwymiadau a wnaed yng Nghynllun Diogelwch Safle Niwclear cymeradwy Wylfa, a threfniadau wrth gefn mewn argyfwng a wnaed o dan Amod Trwydded (LC) 11.

Cytunwyd ar y senario ymarfer JACK gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear cyn yr ymarfer a oedd yn darparu ar gyfer arddangosiad heriol i brofi amrywiaeth o gynlluniau wrth gefn Wylfa oedd yn ymwneud â diogelwch a risgiau diogelwch. Lluniwyd amserlen o ymarferion i brofi gallu’r trefniant rheoli a gorchymyn mewn argyfwng o ran cynnal ymwybyddiaeth o’r sefyllfa, pwyso a mesur gwybodaeth er mwyn pennu blaenoriaethau ymateb, a chyflawni’r ymateb hwnnw gydag ymatebwyr brys oddi ar y safle er mwyn delio’n ddigonol â’r senario frys a’i heffeithiau.

Er iddynt gael sgôr Digonol (GWYRDD) ar gyfer yr ymarfer, nodwyd llawer o gyfleoedd dysgu. Gofynnir i’r safle ystyried y cyfleoedd dysgu a nodir yn y cofnod ymyriad hwn a mynd i’r afael â nhw’n briodol. Disgwylir i’r safle roi adroddiad ar ôl ymarfer i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn rhoi manylion y camau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r cyfleoedd dysgu a nodwyd.

Roedd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn cydnabod y berthynas gadarnhaol roedd y safle wedi’i datblygu â’r holl ymatebwyr brys allanol ac yn cymeradwyo eu cymorth a’u cyfranogiad yn ymarfer JACK.

Dyfarniadau a wnaed

Rydw i’n fodlon bod yr arolygiad hwn yn haeddu sgôr IIS GWYRDD (dim camau ffurfiol) yn erbyn LC11 a’r gyfres arolygiadau cod 300. Roedd hon yn senario ymarfer heriol a oedd yn cynnwys digwyddiadau diogelwch a diogeled yr oedd yn rhaid i’r tîm ymateb i argyfwng eu cydbwyso wrth flaenoriaethu eu camau gweithredu. Un fantais o gynnal ymarfer diogelwch a diogeled ar y cyd oedd ei fod wedi tynnu sylw at gyfleoedd dysgu a fydd yn sail i raglen ymarferion argyfwng cynlluniedig Wylfa yn y dyfodol.