Office for Nuclear Regulation

Trawsfynydd – Inspection ID: 52748

Executive summary

Date(s) of inspection:

  • July 2023

Aim of inspection

The purpose of this inspection is to gain assurance that Magnox Trawsfynydd’s arrangements for compliance with LC7 (Incidents on the site) and their implementation comply with legal requirements. The purpose of LC7 is to ensure that incidents on the site are notified, recorded, investigated and reported by the licensee. Organisational learning, including learning from incidents on the site, as well as from other relevant external sources make a key contribution to the continual improvement of any effective safety regime.  This inspection will also include learning from experience to ensure that lessons are learned from internal and external sources to continually improve leadership, organisational capability, the management system, safety decision making and safety performance. Organisations should have effective processes for seeking out, analysing and acting upon lessons from a wide range of sources.

Outcomes from the inspection will also be used to inform the Magnox Corporate LC7 inspection taking place week beginning 7 August.

Subject(s) of inspection

  • LC7 – Incidents on the site – Rating: Green

Key findings, inspector’s opinions and reasons for judgement made

The purpose of this inspection was to gain confidence that Magnox Limited (ML) are compliant with Licence Condition 7 (LC 7) – Incidents on Site at the Trawsfynydd site.

I conducted a planned one day inspection of the Trawsfynydd site on 26th July 2023 to examine the adequacy of the LC7 arrangements and their implementation.  The inspection of the current implementation of the arrangements comprised discussions with key Magnox Ltd personnel, examination of a sample of events, and attendance at a daily event screening meeting and a weekly event review meeting.  I also conducted a site walkdown with a site Safety Rep.
  1. I obtained assurance that the Magnox Ltd corporate arrangements for compliance with LC7 are adequate and that these corporate arrangements are being appropriately complied with on site.  No significant matters were identified as requiring immediate regulatory attention.
  2. The representatives of the licensee had an effective understanding of the requirements of this Licence Condition and of the site arrangements for their implementation.
  3. No regulatory issues were raised.  However, regulatory advice was provided.  This advice was discussed with the licensee at the time of the inspection.  It was also discussed with the Magnox Corporate Inspector where it related to the corporate arrangements or to the tools provided by the corporate centre to facilitate the site’s implementation of LC7.

From the evidence sampled during the inspection, I consider that Magnox Ltd has made adequate arrangements for compliance with LC7 and that it has implemented these arrangements adequately at the Trawsfynydd site.  Regulatory advice was provided and discussed with site and, where relevant, with the Magnox Corporate Inspector to facilitate sustained compliance in some specifically identified areas.  This will be followed up via routine regulatory engagement.  I have assigned an inspection rating of Green (no formal action) for compliance against LC7.

Conclusion

The purpose of LC7 is to ensure that incidents on the site are notified, recorded, investigated, and reported by the licensee. Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC7 at the Trawsfynydd site.  I am satisfied that this inspection merits an IIS rating green (no formal action) against LC7.


Crynodeb gweithredol

Pwrpas yr Arolygiad

Pwrpas yr arolygiad hwn yw sicrhau bod trefniadau Magnox Trawsfynydd ar gyfer cydymffurfio ag LC7 (Digwyddiadau ar y safle) a’u gweithrediad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol. Pwrpas LC7 yw sicrhau bod digwyddiadau ar y safle yn cael eu hysbysu, eu cofnodi, eu hymchwilio a’u hadrodd gan y trwyddedai. Mae dysgu sefydliadol, gan gynnwys dysgu o ddigwyddiadau ar y safle, yn ogystal ag o ffynonellau allanol perthnasol eraill yn gwneud cyfraniad allweddol at wella unrhyw drefn ddiogelwch effeithiol yn barhaus. Bydd yr arolygiad hwn hefyd yn cynnwys dysgu o brofiad i sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu o ffynonellau mewnol ac allanol i wella arweinyddiaeth, gallu sefydliadol, y system reoli, gwneud penderfyniadau diogelwch a pherfformiad diogelwch yn barhaus. Dylai sefydliadau gael prosesau effeithiol ar gyfer ceisio, dadansoddi a gweithredu ar wersi o ystod eang o ffynonellau.

Bydd canlyniadau’r arolygiad hefyd yn cael eu defnyddio i hysbysu archwiliad LC7 Corfforaethol Magnox sy’n digwydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 7 Awst.

Pwnc(pynciau) yr Arolygiad

Roedd y gweithgareddau canlynol yn destun yr arolygiad hwn.

LC7 – Digwyddiadau ar y safle – Gwyrdd

Canfyddiadau

Pwrpas yr arolygiad hwn oedd magu hyder bod Magnox Limited (ML) yn cydymffurfio ag Amod Trwydded 7 (LC 7) – Digwyddiadau ar y Safle ar safle Trawsfynydd.

Cynhaliais arolygiad undydd cynllunedig o safle Trawsfynydd ar 26 Gorffennaf 2023 i archwilio digonolrwydd y trefniadau LC7 a’u gweithrediad. Roedd yr arolygiad o weithrediad trefniadau presennol yn cynnwys trafodaethau gyda phersonél allweddol Magnox Ltd, archwilio sampl o ddigwyddiadau, a mynychu cyfarfod sgrinio digwyddiadau dyddiol a chyfarfod adolygu digwyddiadau wythnosol. Cynhaliais hefyd daith gerdded safle gyda Chynrychiolydd Diogelwch safle

Fe gefais sicrwydd bod trefniadau corfforaethol Magnox Ltd ar gyfer cydymffurfio â LC7 yn ddigonol a bod y trefniadau corfforaethol hyn yn cael eu cydymffurfio yn briodol â nhw ar y safle.

  1. Ni nodwyd bod unrhyw faterion arwyddocaol yn gofyn am sylw rheoleiddiol ar unwaith.
  2.  Roedd gan gynrychiolwyr y trwyddedai ddealltwriaeth effeithiol o ofynion yr Amod Trwydded hwn a threfniadau’r safle ar gyfer eu gweithredu.
  3. Ni chodwyd unrhyw faterion rheoleiddiol. Fodd bynnag, rhoddwyd cyngor rheoleiddiol. Trafodwyd y cyngor hwn gyda’r trwyddedai ar adeg yr arolygiad. Fe’i trafodwyd hefyd gydag Arolygydd Corfforaethol Magnox lle roedd yn ymwneud â’r trefniadau corfforaethol neu â’r offer a ddarparwyd gan y ganolfan gorfforaethol i hwyluso gweithrediad y safle o LC7.

O’r dystiolaeth a samplwyd yn ystod yr arolygiad, rwy’n ystyried bod Magnox Ltd wedi gwneud trefniadau digonol ar gyfer cydymffurfio ag LC7 a’i fod wedi gweithredu’r trefniadau hyn yn ddigonol ar safle Trawsfynydd. Darparwyd a thrafodwyd cyngor rheoleiddiol gyda’r safle a, lle bo’n berthnasol, gydag Arolygydd Corfforaethol Magnox i hwyluso cydymffurfedd barhaus mewn rhai meysydd a nodwyd yn benodol. Bydd hyn yn cael ei ddilyn trwy ymgysylltiad rheoleiddiol arferol. Rwyf wedi neilltuo gradd archwilio Gwyrdd (dim camau ffurfiol) ar gyfer cydymffurfio yn erbyn LC7.

Dyfarniadau a Wnaed

Pwrpas LC7 yw sicrhau bod digwyddiadau ar y safle yn cael eu hysbysu, eu cofnodi, eu hymchwilio a’u hadrodd gan y trwyddedai. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy marn i yw bod ML yn gweithredu trefniadau ar gyfer cydymffurfio ag LC 7 ar safle Trawsfynydd yn effeithiol. Rwy’n fodlon bod yr arolygiad hwn yn haeddu gradd IIS gwyrdd (dim camau ffurfiol) yn erbyn LC7.