Office for Nuclear Regulation

Wylfa – Inspection ID: 52747

Executive summary

Date(s) of inspection:

  • July 2023

Aim of inspection

The purpose of this inspection is to gain assurance that Magnox Wylfa’s arrangements for compliance with LC7 (Incidents on the site) and their implementation comply with legal requirements. The purpose of LC7 is to ensure that incidents on the site are notified, recorded, investigated and reported by the licensee. Organisational learning, including learning from incidents on the site, as well as from other relevant external sources make a key contribution to the continual improvement of any effective safety regime.  This inspection will also include learning from experience to ensure that lessons are learned from internal and external sources to continually improve leadership, organisational capability, the management system, safety decision making and safety performance. Organisations should have effective processes for seeking out, analysing and acting upon lessons from a wide range of sources.

Outcomes from the inspection will also be used to inform the Magnox Corporate LC7 inspection taking place week beginning 7 August.

Subject(s) of inspection

  • LC7 – Incidents on the site – Rating: Green

Key findings, inspector’s opinions and reasons for judgement made

I obtained assurance that the Magnox Ltd corporate arrangements for compliance with LC7 are adequate and that these corporate arrangements are being appropriately complied with on site.  No significant matters were identified as requiring immediate regulatory attention.

The representatives of the licensee had an effective understanding of the requirements of this Licence Condition and of the site arrangements for their implementation.

No regulatory issues were raised.  However, regulatory advice was provided.  This advice was discussed with the licensee at the time of the inspection. It was also discussed with the Magnox Corporate Inspector where it related to the corporate arrangements or to the tools provided by the corporate centre to facilitate the site’s implementation of LC7.

Conclusion

The purpose of LC7 is to ensure that incidents on the site are notified, recorded, investigated, and reported by the licensee. Based on the evidence examined it is my judgement that ML is effectively implementing arrangements for complying with LC 7 at the Wylfa site.  I am satisfied that this inspection merits an IIS rating green (no formal action) against LC7.


Crynodeb gweithredol

Pwrpas yr arolygiad hwn yw sicrhau bod trefniadau Magnox Wylfa ar gyfer cydymffurfio â LC7 (Digwyddiadau ar y safle) a’u gweithrediad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol. Diben LC7 yw sicrhau bod digwyddiadau ar y safle yn cael eu hysbysu, eu cofnodi, eu hymchwilio a’u hadrodd gan y trwyddedai. Mae dysgu sefydliadol, gan gynnwys dysgu o ddigwyddiadau ar y safle, yn ogystal ag o ffynonellau allanol perthnasol eraill yn gwneud cyfraniad allweddol at wella unrhyw drefn ddiogelwch effeithiol yn barhaus. Bydd yr arolygiad hwn hefyd yn cynnwys dysgu o brofiad i sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu o ffynonellau mewnol ac allanol i wella yn barhaus arweinyddiaeth, gallu sefydliadol, y system reoli, gwneud penderfyniadau diogelwch a pherfformiad diogelwch. Dylai fod gan sefydliadau brosesau effeithiol ar gyfer ceisio, dadansoddi a gweithredu ar wersi o ystod eang o ffynonellau.

Bydd canlyniadau’r arolygiad hefyd yn cael eu defnyddio i hysbysu archwiliad LC7 Corfforaethol Magnox sy’n digwydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 7 Awst.

Pwnc(pynciau) yr Arolygiad 

Roedd y gweithgareddau canlynol yn destun yr arolygiad hwn.

  • LC7 – Digwyddiadau ar y safle – Gwyrdd

Canfyddiadau Allweddol

Pwrpas yr

Arolygiad hwn oedd magu hyder bod Magnox Limited (ML) yn cydymffurfio ag Amod Trwydded 7 (LC 7) – Digwyddiadau ar y Safle ar safle Wylfa.

Ymyriadau a gynhaliwyd gan ONR

Cynhaliais arolygiad undydd bwriadol o safle Wylfa ar 27 Gorffennaf 2023 i archwilio digonolrwydd trefniadau’r LC7 a’u gweithrediad. Roedd yr arolygiad o weithredu’r trefniadau presennol yn cynnwys trafodaethau gyda phersonél allweddol Magnox Ltd, archwilio sampl o ddigwyddiadau, a mynychu cyfarfod sgrinio digwyddiadau dyddiol a chyfarfod adolygu digwyddiadau wythnosol. Cyfarfûm hefyd ag asesydd annibynnol y safle a chynhaliais daith gerdded safle gyda Chynrychiolydd Diogelwch safle.

Canfyddiadau Allweddol, Barn yr Arolygydd, a’r Rhesymau dros y Dyfarniadau a Wnaed

Cefais sicrwydd bod trefniadau corfforaethol Magnox Ltd ar gyfer cydymffurfio â LC7 yn ddigonol a bod cydymffurfiaeth briodol o’r trefniadau corfforaethol hyn yn  ar y safle.  Ni nodwyd bod unrhyw faterion arwyddocaol yn gofyn am sylw rheoleiddiol ar unwaith.

Roedd gan gynrychiolwyr y trwyddedai ddealltwriaeth effeithiol o ofynion yr Amod Trwydded hwn a threfniadau’r safle ar gyfer eu gweithredu.

Ni chodwyd unrhyw faterion rheoleiddio. Fodd bynnag, rhoddwyd cyngor rheoleiddiol. Trafodwyd y cyngor hwn gyda’r trwyddedai adeg yr arolygiad. Fe’i trafodwyd hefyd gydag Arolygydd Corfforaethol Magnox lle roedd yn ymwneud â’r trefniadau corfforaethol neu â’r offer a ddarparwyd gan y ganolfan gorfforaethol i hwyluso gweithrediad y safle o LC7.

Casgliad yr Ymyriad

O’r dystiolaeth a samplwyd yn ystod yr arolygiad, rwy’n ystyried bod Magnox Ltd wedi gwneud trefniadau digonol ar gyfer cydymffurfio â LC7 a’i fod wedi gweithredu’r trefniadau hyn yn ddigonol ar safle Wylfa. Darparwyd a thrafodwyd cyngor rheoleiddiol gyda’r safle a, lle bo’n berthnasol, gydag Arolygydd Corfforaethol Magnox i hwyluso cydymffurfiaeth barhaus. Dilynir hyn trwy ymgysylltiad rheoleiddiol arferol. Rwyf wedi neilltuo sgôr archwilio Gwyrdd (dim camau ffurfiol) ar gyfer cydymffurfio yn erbyn LC7.

 Dyfarniadau a Wnaed

Pwrpas LC7 yw sicrhau bod digwyddiadau ar y safle yn cael eu hysbysu, eu cofnodi, eu hymchwilio a’u hadrodd gan y trwyddedai. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, fy marn i yw bod ML yn rhoi trefniadau ar waith yn effeithiol ar gyfer cydymffurfio ag LC 7 ar safle Wylfa. Rwy’n fodlon bod yr arolygiad hwn yn haeddu graddiad IIS gwyrdd (dim camau ffurfiol) yn erbyn LC7.